Zarząd PCC Intermodal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 października 2011 r., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. Poniżej zamieszczona została treść podjętych uchwał oraz kompletna dokumentacja jaka została przedstawiona akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2011 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajene Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Sprawozdanie finansowe za pierwszą połowę 2011 roku:

Sprawozdanie finansowe

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania za I półrocze 2011 r

Materiały dotyczące Thomasa Hesse – kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Oświadczenia Pana Thomasa Hesse

Ankieta zawierająca życiorys Pana Thomasa Hesse

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały Zarządu:

w sprawie zwołania NWZA na dzień 18.10.2011 r.

w sprawie wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. opinii na temat udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu

w sprawie wniosku o zaaprobowanie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. umów i transakcji Spółki z podmiotem powiązanym

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszą połowę 2011 roku

w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki

w sprawie wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. opinii na temat zaproponowanej przez Zarząd zmiany Statutu Spółki

Uchwały Rady Nadzorczej:

w sprawie opinii na temat udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu

w sprawie zaaprobowania umów i transakcji Spółki z podmiotem powiązanym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki