Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-020/17 „Zakup zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu” zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Tabor Dębica Sp. z o.o.
Adres: ul. Sandomierska 39, 39-200 Dębica
Data wpływu oferty: 05.10.2020 r.
Cena: 12.870.300 zł netto

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na „dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane w oparciu o wsad (elementy konstrukcyjne) lokomotyw SM42 (obecnie już nieprodukowanych), lub w oparciu o wsad innych lokomotyw, które po modernizacji uzyskują parametry eksploatacyjne nie gorsze niż wymagane w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, które zostaną poddane gruntownej przebudowie przez Dostawcę w taki sposób, aby zostały spełnione określone w Specyfikacji parametry techniczne i wymagania Zamawiającego. Zaoferowane lokomotywy po wykonaniu ich modernizacji oraz po przeprowadzeniu niezbędnych prób i testów nie powinny być przed odbiorem przez Zamawiającego nigdzie eksploatowane. Zamawiający nie dopuszcza ofert na lokomotywy fabrycznie nowe, ani ofert na lokomotywy staroużyteczne, które nie zostały zmodernizowane tak, aby spełniać wymagania Specyfikacji.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

UWAGA: Aktualizacja ogłoszenia 02.09.2020 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 21.08.2020r. pytań od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje w wersji ujednoliconej. Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją:

Załączono plik “Specyfikacja_lokomotywy_manewrowe_02.09.2020”.
Załączono plik “Umowa dostawy 02.09.2020”
Załączono plik “Zal. 7 Oswiadczenie złożenie dokumentów po aukcji_02.09.2020”

UWAGA:
Zamawiający informuje, że poniżej publikuje odpowiedzi na pozostałe pytania do przetargu, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że poniżej publikuje odpowiedzi na część pytań do przetargu, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Termin składania ofert do aukcji przesuwa się na dzień 11.09.2020 r. do godziny 15:00.
Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 22.09.2020 o godzinie 12:00.
Złożenie finalnych ofert po aukcji w terminie 5 dni roboczych od dnia aukcji – do 29.09.2020 do godz. 12:00.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że dn. 18.08.2020 r. uległ zmianie adres Bazy Konkurencyjności, na której zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące przetargu wraz z pełną dokumentacją. Aktualny adres to: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Jeśli w dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazuje na Bazę Konkurencyjności lub / i na adres https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oznacza to Bazę Konkurencyjności umieszczoną pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/