PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na “dostawę trzech zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu POIS.03.02.00-00-0020/17-00 „Zakup lokomotyw manewrowych do obsługi terminali intermodalnych w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane w oparciu o wsad (elementy konstrukcyjne) lokomotyw SM42 (obecnie już nieprodukowanych), lub w oparciu o wsad innych lokomotyw, które po modernizacji uzyskują parametry eksploatacyjne nie gorsze niż wymagane w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu, które zostaną poddane gruntownej przebudowie przez Dostawcę w taki sposób, aby zostały spełnione określone w Specyfikacji parametry techniczne i wymagania Zamawiającego. Zaoferowane lokomotywy po wykonaniu ich modernizacji oraz po przeprowadzeniu niezbędnych prób i testów nie powinny być przed odbiorem przez Zamawiającego nigdzie eksploatowane. Zamawiający nie dopuszcza ofert na lokomotywy fabrycznie nowe, ani ofert na lokomotywy staroużyteczne, które nie zostały zmodernizowane tak, aby spełniać wymagania Specyfikacji.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.