Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A., działając zgodnie z zapisem w Części VII Specyfikacji do zapytania ofertowego na dostawę platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE, realizowanego w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE”, informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie przetargowe.

Uzasadniając powyższą decyzję Zamawiający informuję, że w wyniku przetargu nie wpłynęła żadna oferta mieszcząca się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na realizację przedmiotu przetargu.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. nowych, towarowych wagonów typu platforma przystosowanych do transportu ładunków intermodalnych i dopuszczonych do eksploatacji w ruchu międzynarodowym, wraz z ich oznakowaniem, z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę dodatkowo do 40 szt. takich wagonów.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 1188987)

Aktualizacja ogłoszenia 19.07.2019 r.
Załączono plik „Pytania i odpowiedzi cz. III’

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści następujących dokumentów:
– Specyfikacja przedmiotu przetargu;
– Umowa dostawy platform zadanie 1 (zał. 11);
– Umowa dostawy platform zadanie 2 (zał. 11a).
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 19.07.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. III’.

Aktualizacja ogłoszenia 05.07.2019 r.
Załączono plik „Pytania i odpowiedzi cz. II’

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów oraz w związku z przeprowadzoną autokorektą Zamawiający dokonał zmian w treści następujących dokumentów:
– Specyfikacja przedmiotu przetargu;
– Umowa dostawy platform zadanie 1 (zał. 11);
– Umowa dostawy platform zadanie 2 (zał. 11a).
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 05.07.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. II’.

Aktualizacja ogłoszenia 01.07.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I’

Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
nowy termin zadawania pytań: 12.07.2019 r. do godz. 15:00;
nowy termin składania dokumentów do aukcji: 07.08.2019 r. do godz. 15:00;
nowe terminy do przeprowadzenia aukcji (o których mowa w części VI Specyfikacji): 19.08.2019 r. przy zachowaniu podanych godzin dla poszczególnych czynności;
termin składania dokumentów po aukcji w wersji papierowej wydłużono do 4 dni od dnia aukcji, nowy termin składania wskazanych dokumentów: 23.08.2019 r. do godz. 12:00, tego samego dnia o godz. 12:10 odbędzie się jawne otwarcie ofert.

Zamawiający zrezygnował z wymogu dostarczania sprawozdań finansowych, o których mowa w Części I Specyfikacji, jak również z wymogu wyliczania wskaźnika płynności szybkiej. W związku z powyższymi zmianami skorygowano treść ‘Specyfikacji przedmiotu przetargu’ oraz Zał. 7 do Specyfikacji tj. ‘Formularz oświadczenia Oferenta o zobowiązaniu się do dostarczenia kompletu wymaganych w Specyfikacji dokumentów w wersji papierowej w terminie czterech dni roboczych od dnia aukcji’. Skorygowane pliki załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 01.07.2019’