Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE realizowane w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” zostało rozstrzygnięte.

Zadanie 1:
Nazwa: Tatravagonka a.s. Poprad
Adres: Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovakia
Data wpływu oferty: 03.12.2019 r.
Cena: 3 835 000 EUR

Zadanie 2:
Nazwa: Kolowag AD
Adres: Karavelov nr 2 V, Septemvri 4490, Bulgaria
Data wpływu oferty: 20.11.2019 r.
Cena: 4 402 000 EUR

Zadanie 3:
Nazwa: Tatravagonka a.s. Poprad
Adres: Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovakia
Data wpływu oferty: 03.12.2019 r.
Cena: 6 870 000 EUR.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. nowych, towarowych wagonów typu platforma przystosowanych do transportu ładunków intermodalnych i dopuszczonych do eksploatacji w ruchu międzynarodowym, wraz z ich oznakowaniem, z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę dodatkowo do 40 szt. takich wagonów.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 25.10.2019 r.

Zamawiający informuje, że po wyznaczonym terminie otrzymał dodatkowe pytania dot. zapisów dokumentacji przetargowej. W myśl uregulowań przedstawionych w Specyfikacji „Na pytania zadane po terminie (16.10.2019 r.) PCC Intermodal S.A. nie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi.”

Pomimo powyższego, wypełniając wymagania transparentności niniejszego postępowania oraz mając na celu uniknięcie błędnego zrozumienia w poruszonych kwestiach Zamawiający odniósł się do przekazanych zagadnień. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamyka tryb pytań i odpowiedzi.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. VI_25.10.2019’

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji przedmiotu przetargu.

Skorygowany dokument (wersja ujednolicona) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 25.10.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 22.10.2019 r.

Zamawiający informuje, że po wyznaczonym terminie otrzymał dodatkowe pytania dot. zapisów dokumentacji przetargowej. W myśl uregulowań przedstawionych w Specyfikacji „Na pytania zadane po terminie (16.10.2019 r.) PCC Intermodal S.A. nie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi.”
Pomimo powyższego, wypełniając wymagania transparentności niniejszego postępowania oraz mając na celu uniknięcie błędnego zrozumienia w poruszonych kwestiach Zamawiający odniósł się do przekazanych zagadnień.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. V_22.10.2019’

W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji przedmiotu przetargu.

Skorygowany dokument (wersja ujednolicona) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 22.10.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 21.10.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. IV_21.10.2019’”
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści następujących dokumentów:
– Specyfikacja przedmiotu przetargu;
– Umowa dostawy zad. 1;
– Umowa dostawy zad. 2;
– Umowa dostawy zad. 3;
– Zal. 5 Oświadczenie o odpowiedzialności oraz komplecie dokumentów.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 21.10.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 17.10.2019 r.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. III_17.10.2019’
Wydłużone zostały terminy postępowania przetargowego tj.
– nowy termin składania dokumentów do aukcji: 30.10.2019 r. do godz. 15:00;
– nowe terminy do przeprowadzenia aukcji: 08.11.2019 r. przy zachowaniu podanych godzin dla poszczególnych czynności;
– termin złożenia kompletnej oferty w wersji papierowej: 15.11.2019 r.
Zamawiający skraca czas związania ofertą do 50 dni, licząc od dnia aukcji. Wyznacza się okres obowiązywania gwarancji wadialnej przynajmniej od dnia aukcji tj. od 08.11.2019 do 28.12.2019 r. Gwarancja może obejmować dłuższy okres. Wadium w formie pieniężnej powinno zostać uznane na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu 06.11.2019.

Aktualizacja ogłoszenia 09.10.2019 r.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_09.10.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 27.09.2019 r.

Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_27.09.2019’.

Dokumentacja przetargowa: