PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę siedmiu lokomotyw elekrycznych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi pełnego serwisu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, wielosystemowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny pojazdów, wyprodukowanych przez tego samego producenta, zwanych dalej lokomotywami, wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji, w pełni i bezterminowo dopuszczonych do eksploatacji na terenie krajów wskazanych przez Zamawiającego w ramach poszczególnych konfiguracji lub wynikających z wymagań krajów dodatkowo zaoferowanych przez Oferenta jako kraje ponad te wymagane przez Zamawiającego. Lokomotywy przeznaczone zostaną do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych krajów wskazanych poniżej w konfiguracjach numer I oraz numer II (z uwzględnieniem dodatkowych krajów zaproponowanych przez Oferenta ponad te wymagane przez Zamawiającego) oraz do wjazdu na bocznice, w tym z użyciem opcjonalnego wybranego przez Zamawiającego wyposażenia lokomotywy w spalinowy moduł dojazdowy.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 20.07.2020 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 18.06.2020r. pytań od Oferentów (część od I do IX) Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje w wersji ujednoliconej. Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją.
Załączono plik “Umowa_aktualizacja_20.07.2020”.
Załączono plik “Specyfikacja_aktualizacja_20.07.2020”
Załączono plik “Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym_20.07.2020”
Załączono plik “Zał-5-do-um-lok-elektr_20.07.2020”
Załączono plik “Zał-5a-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020”
Załączono plik “Zał-6-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020”

Aktualizacja ogłoszenia 29.06.2020 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 05.06.2020r. pytań od Oferentów (część od I do VI) Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje w wersji ujednoliconej. Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją.

Załączono plik “Umowa_aktualizacja_29.06.2020”.

Załączono plik “Specyfikacja_aktualizacja_29.06.2020”

Aktualizacja ogłoszenia 23.06.2020 r.
UWAGA!
W konsekwencji pytań złożonych do Przetargu Zamawiający informuje, iż przesuwa następujące terminy:
a) dostarczenie w terminie do 10.08.2020 roku do godz. 15.00 na adres: PCC INTERMODAL S.A., ul. Małachowskiego 1a, 41–200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji,
b) aukcja odbędzie się w dniu 20.08.2020 o godz. 12.00,
c) złożenie ofert po aukcji do 28.08.2020 do 12.00 (otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 12.10).
Zamawiający informuje, iż w/w terminy, wraz z korektami wynikającymi z pytań Oferentów, zostaną uwzględnione w ujednoliconej wersji Specyfikacji.

Aktualizacja ogłoszenia 29.05.2020 r.
W związku z prośbami Oferentów o wydłużenie terminów składania ofert, Zamawiający dokonał następujących korekt w terminach postępowania:
a) Do 05.06.2020 to nowy termin na zadawanie pytań do części technicznej,
b) Do 18.06.2020 to nowy termin na zadawanie pytań formalno-prawnych,
c) Dostarczenie w terminie do 01.07.2020 roku do godz. 15.00 na adres: PCC INTERMODAL S.A., ul. Małachowskiego 1a, 41–200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji.
d) Aukcja w dniu 10.07.2020
e) Złożenie ofert po aukcji do 15.07.2020 do 12:00. (otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 12:10).

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.I_29.05.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.II_02.06.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.3_15.06.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.4_16.06.2020’.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.5_23.06.2020”.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.6_23.06.2020”.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 7_08.07.2020”.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 8_08.07.2020”.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 9_20.07.2020”.

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja_15.04.2020

Umowa_15.04.2020

Zal. 1 Oswiadczenie o możliwoścach i deklaracjach WE

Zal. 2 Oswiadczenie Oferenta_upadlość

Zal. 2a Oswiadczenie Osoby fizycznej_upadlość

Zal. 3 Oswiadczenie Oferenta_niekaralnosc

Zal. 3a Oswiadczenie Osoby fizycznej_niekaralność

Załącznik nr 3 do umowy lok elektryczne

Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym

Zal. 5 Oswiadczenie o odpowiedzialności

Załącznik nr 5 do umowy lok elektryczne

Zal. 6 Oswiadczenie w sprawie braku powiazan kapitalowych lub osobowych z Zamawiajacym

Załącznik nr 6 do umowy lok elektryczne

Zal. 7 Zobowiazanie dostarczenie kompletu dok

Zal. 8 Warunki Udziału w Aukcji – regulamin 15.04.2020

Zal. 9 Formularz oferty do aukcji lok elektr 15.04.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.I_29.05.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz2_02.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz3_15.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz4_16.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz5_23.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz6_23.06.2020

Umowa_aktualizacja_29.06.2020

Specyfikacja_aktualizacja_29.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz7_08.07.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz8_08.07.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 9_20.07.2020

Umowa_aktualizacja_20.07.2020

Specyfikacja_aktualizacja_20.07.2020

Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym_20.07.2020

Zał-5-do-um-lok-elektr_20.07.2020

Załącznik-nr-5a-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020

Zał-6-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020docx