PCC Intermodal SA informuje, iż postępowanie dotyczące zadania realizowanego jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę siedmiu lokomotyw elekrycznych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi pełnego serwisu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów intermodalnych na terenie Polski i UE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, wielosystemowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny pojazdów, wyprodukowanych przez tego samego producenta, zwanych dalej lokomotywami, wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji, w pełni i bezterminowo dopuszczonych do eksploatacji na terenie krajów wskazanych przez Zamawiającego w ramach poszczególnych konfiguracji lub wynikających z wymagań krajów dodatkowo zaoferowanych przez Oferenta jako kraje ponad te wymagane przez Zamawiającego. Lokomotywy przeznaczone zostaną do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych krajów wskazanych poniżej w konfiguracjach numer I oraz numer II (z uwzględnieniem dodatkowych krajów zaproponowanych przez Oferenta ponad te wymagane przez Zamawiającego) oraz do wjazdu na bocznice, w tym z użyciem opcjonalnego wybranego przez Zamawiającego wyposażenia lokomotywy w spalinowy moduł dojazdowy.

W związku z dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków UE każda dostarczana w ramach zamówienia lokomotywa musi być oznakowana stosowną naklejką informacyjną (jedna naklejka na lokomotywę).

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 20.07.2020 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 18.06.2020r. pytań od Oferentów (część od I do IX) Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje w wersji ujednoliconej. Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją.
Załączono plik “Umowa_aktualizacja_20.07.2020”.
Załączono plik “Specyfikacja_aktualizacja_20.07.2020”
Załączono plik “Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym_20.07.2020”
Załączono plik „Zał-5-do-um-lok-elektr_20.07.2020”
Załączono plik „Zał-5a-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020”
Załączono plik „Zał-6-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020”

Aktualizacja ogłoszenia 29.06.2020 r.
W wyniku otrzymanych do dnia 05.06.2020r. pytań od Oferentów (część od I do VI) Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu oraz Umowy dostawy i poniżej publikuje w wersji ujednoliconej. Skorygowane dokumenty załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją.

Załączono plik “Umowa_aktualizacja_29.06.2020”.

Załączono plik “Specyfikacja_aktualizacja_29.06.2020”

Aktualizacja ogłoszenia 23.06.2020 r.
UWAGA!
W konsekwencji pytań złożonych do Przetargu Zamawiający informuje, iż przesuwa następujące terminy:
a) dostarczenie w terminie do 10.08.2020 roku do godz. 15.00 na adres: PCC INTERMODAL S.A., ul. Małachowskiego 1a, 41–200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji,
b) aukcja odbędzie się w dniu 20.08.2020 o godz. 12.00,
c) złożenie ofert po aukcji do 28.08.2020 do 12.00 (otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 12.10).
Zamawiający informuje, iż w/w terminy, wraz z korektami wynikającymi z pytań Oferentów, zostaną uwzględnione w ujednoliconej wersji Specyfikacji.

Aktualizacja ogłoszenia 29.05.2020 r.
W związku z prośbami Oferentów o wydłużenie terminów składania ofert, Zamawiający dokonał następujących korekt w terminach postępowania:
a) Do 05.06.2020 to nowy termin na zadawanie pytań do części technicznej,
b) Do 18.06.2020 to nowy termin na zadawanie pytań formalno-prawnych,
c) Dostarczenie w terminie do 01.07.2020 roku do godz. 15.00 na adres: PCC INTERMODAL S.A., ul. Małachowskiego 1a, 41–200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji.
d) Aukcja w dniu 10.07.2020
e) Złożenie ofert po aukcji do 15.07.2020 do 12:00. (otwarcie ofert tego samego dnia o godzinie 12:10).

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.I_29.05.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.II_02.06.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.3_15.06.2020’.

Załączono plik ‘Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.4_16.06.2020’.

Załączono plik „Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.5_23.06.2020”.

Załączono plik “Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.6_23.06.2020”.

Załączono plik „Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 7_08.07.2020”.

Załączono plik „Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 8_08.07.2020”.

Załączono plik „Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 9_20.07.2020”.

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja_15.04.2020

Umowa_15.04.2020

Zal. 1 Oswiadczenie o możliwoścach i deklaracjach WE

Zal. 2 Oswiadczenie Oferenta_upadlość

Zal. 2a Oswiadczenie Osoby fizycznej_upadlość

Zal. 3 Oswiadczenie Oferenta_niekaralnosc

Zal. 3a Oswiadczenie Osoby fizycznej_niekaralność

Załącznik nr 3 do umowy lok elektryczne

Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym

Zal. 5 Oswiadczenie o odpowiedzialności

Załącznik nr 5 do umowy lok elektryczne

Zal. 6 Oswiadczenie w sprawie braku powiazan kapitalowych lub osobowych z Zamawiajacym

Załącznik nr 6 do umowy lok elektryczne

Zal. 7 Zobowiazanie dostarczenie kompletu dok

Zal. 8 Warunki Udziału w Aukcji – regulamin 15.04.2020

Zal. 9 Formularz oferty do aukcji lok elektr 15.04.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz.I_29.05.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz2_02.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz3_15.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz4_16.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz5_23.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz6_23.06.2020

Umowa_aktualizacja_29.06.2020

Specyfikacja_aktualizacja_29.06.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz7_08.07.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz8_08.07.2020

Lokomotywy_elektryczne_pytania_odpowiedzi_cz. 9_20.07.2020

Umowa_aktualizacja_20.07.2020

Specyfikacja_aktualizacja_20.07.2020

Zal. 4 Oswiadczenie o potencjale serwisowym_20.07.2020

Zał-5-do-um-lok-elektr_20.07.2020

Załącznik-nr-5a-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020

Zał-6-do-umowy-lok-elektryczne_20.07.2020docx