Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zamawiający PCC Intermodal S.A., działając zgodnie z zapisem w Części VI Specyfikacji do zapytania ofertowego na dostawę czterech wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A., realizowanego w ramach projektów nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność”, nr POIS.03.02.00-00-0017/17-00 ‘Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” oraz nr POIS.03.02.00-00-0018/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi” informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie przetargowe.

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego czterech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi. W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego jest dostawa na tych samych warunkach piątego reachstackera oraz wybór ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla każdego z reachstackerów.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 06.09.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. III_04-05.09.2019’ oraz ujednoliconą wersję pytań i odpowiedzi stanowiąca załącznik 2 do Umowy (plik ‘Zal. 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi’).
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści następujących dokumentów:
– Specyfikacja przedmiotu przetargu;
– Umowa dostawy – 4RS.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 06.09.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. III_04-05.09.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 04.09.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_03.09.2019’.

Aktualizacja ogłoszenia 29.08.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_09-27.08.2019’.
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści następujących dokumentów:
– Specyfikacja Przedmiotu Przetargu;
– Zal. 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia.
Skorygowane dokumenty (wersje ujednolicone) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 29.08.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. I_09.27.08.2019’.