Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż postępowanie przetargowe na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych realizowane w ramach projektów nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup wspierajacych jego działalność”, nr POIS.03.02.00-00-0017/17-00 „Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym”, nr POIS.03.02.00-00-0018/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi” zostało rozstrzygnięte.

Nazwa: Cargotec Poland sp. z o.o.
Adres: ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard Szczeciński
Data wpływu oferty: 06.12.2019 r.
Cena: 1 490 840 EUR

Poniżej treść zapytania ofertowego.

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A.

Zadanie realizowane jest w ramach projektów nr POIS.03.02.00-00-0016/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność”, nr POIS.03.02.00-00-0017/17-00 ‘Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym” oraz nr POIS.03.02.00-00-0018/17-00 „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020), Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego czterech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi.

W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego jest dostawa na tych samych warunkach piątego reachstackera oraz wybór ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla dowolnie wskazanego reachstackera.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

Aktualizacja ogłoszenia 20.11.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. II_20.11.2019’
W wyniku autokorekty Zamawiający dokonał również zmiany w treści Umowy dostawy.
Skorygowany dokument (wersja ujednolicona) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 20.11.2019’. Opis zmian wskazano w dokumencie „Pytania i odpowiedzi cz. II_20.11.2019’

Aktualizacja ogłoszenia 13.11.2019 r.
Załączono plik ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_13.11.2019’
W wyniku otrzymanych uwag od Oferentów Zamawiający dokonał zmian w treści Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.
Skorygowany dokument (wersja ujednolicona) załączono do niniejszego ogłoszenia opatrując adnotacją ‘Aktualizacja 13.11.2019’. Szczegółowy opis zmian wskazano w dokumencie ‘Pytania i odpowiedzi cz. I_13.11.2019’

Dokumentacja przetargowa: