PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, w ramach realizacji następującego zadania:
„Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczyce.”
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany będzie w terminie do 28.02.2022 roku wykonać projekt budowy terminala kontenerowego oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, przygotować i przekazać projekty wykonawcze dla poszczególnych branż wraz ze specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), oraz kosztorys inwestorski, kosztorysy ślepe i inne zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
Zamawiający PCC Intermodal S.A. informuje, iż zadanie “Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczyce.” zostało rozstrzygnięte.

Wykonawcą prac projektowych została firma:
Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16 c; 02-092 Warszawa

UWAGA: 
Niniejszym informuję, że na wniosek jednego z Oferentów wydłużamy termin składania Ofert do dnia 29.04.2021 roku do godziny 12.00.
Informujemy także, że wyrażamy zgodę na przesłanie Ofert w wersji elektronicznej podpisanej SKAN lub podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: przetargi.realizacja@pcc.eu
W załączeniu udostępniamy także zmienioną umowę w zakresie zapisów § 5 ust. 5 oraz kompletny załącznik numer 4 do Umowy „Lista pytań zadanych jakie wpłynęły do dnia 14.04.2021 roku i odpowiedzi Zamawiającego na te pytania.”.
Załącznik_nr4_Pytania_odpowiedzi.
Termin zadawania pytań upłyną 14.04.2021 roku o godzinie 12.00.
Zamawiający uzupełnił treść § 5 ust. 5 umowy o 5-cio miesięczny termin, w których Zamawiający będzie mógł doprowadzić do rozwiązania umowy poprzez zapłatę odstępnego, ze względów formalnych oraz mając na względzie czas, w którym rzeczywiście mogłyby zaistnieć powody uzasadniające rozwiązanie umowy.
W związku ze zmianą terminu złożenia Oferty należy uwzględnić także zmianę obowiązywania Gwarancji wadialnej, które bieg powinien rozpoczynać się od 29.04.2021 roku.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W przypadku nie osiągnięcia satysfakcjonujących Zamawiającego poziomów cenowych może on zarządzić aukcję internetową poprzez platformę zakupową Grupy PCC do udziału w której zaprosi wybranych przez siebie Oferentów. Podstawą wyboru będzie treść ofert, wynik negocjacji cenowych oraz doświadczenie zawodowe Oferentów poparte referencjami oraz omówione w trakcie negocjacji.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

Specyfikacja
Załącznik numer 1: Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu.
Załącznik numer 2: Prawomocna decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia symbol GPOŚ.6220.1.2019 z dnia 28.08.2019 roku.
Załącznik numer 3: Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Załącznik numer 4: Przykładowe karty katalogowe mobilnych urządzeń przeładunkowych.
Załącznik numer 5: Oświadczenie o akceptacji załączonego projektu umowy o prace projektowe.
Załącznik numer 6: Projekt umowy z projektami załączników:
numer 2: Zestawienie rzeczowo – finansowe,
numer 3: Harmonogram płatności,
numer 5: Stawki za nadzory autorskie.
Umowa_prace_projektowe_16.04.2021