Zarząd PCC Intermodal S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2011 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. Poniżej zamieszczona została treść podjetych Walne Zgromadzenie uchwał oraz pełna dokumentacja przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 9 maja 2011 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. wraz z porządkiem obrad

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały Zarządu:

w sprawie zwołania ZWZA na dzień 9 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za 2010 r.

w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2010 r.

w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu spółki, wraz z wyjasnieniem co do sposobu poprawy rentowności Spółki

Treść uchwał Rady Nadzorczej:

w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2010 rok

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2010

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o dalszym istnieniu Spółki

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r.